Tips för bättre texter om försörjningsstöd

På denna sida finns tips och förslag på hur du som arbetar i socialtjänsten kan skriva så att brev och beslut blir lättare att läsa och förstå. Exemplen kommer från vårt arbete med socialtjänster runt om i landet, men tipsen är relevanta även för andra yrkespersoner som kommunicerar med medborgare och allmänhet.

Använd mer effektiva och vanliga ord

Undvik: – Skriv hellre:

upprätta – skriva

inkomma – lämna in

beviljas – du får

handläggningstid – du får beslutet

komplettering – lämna in

styrka – visa att du har haft en kostnad

avseende – för/om/till

skall – ska

då – när/eftersom

ej – inte

utrymme – kan

försörjning – hyra, mat, räkningar och så vidare

Till toppen av sidan

Byt lösryckta fraser mot hela meningar

I beslut från socialtjänsten förekommer ibland lösryckta fraser. Här finns förslag på hur du kan uttrycka samma sak med fullständiga meningar som vänder sig mer direkt till läsaren. Besluten motiveras på så vis tydligare och du skapar en bättre kontakt med mottagaren.

Texten i lila är våra förslag.

Ansökan om glasögon 5000kr, styrkt behov av enkelslipade glasögon (beviljas 1200kr).

Socialtjänstförvaltningen i XX beviljar dig ekonomiskt bistånd för glasögon med 1 200 kronor. Du har ansökt om 5 000 kronor för att köpa glasögon. Intyget från optikern styrker att du behöver enkelslipade glasögon. Vi beviljar …

Olovlig frånvaro 6 dagar JT.

Du har inte varit på jobbtorget alla dagar som du skulle ha varit där. Du har inte lämnat in förklaring eller intyg som gör att vi kan godkänna frånvaron.

Säng till vuxen. Beviljades för ett år sedan.

Du har ansökt om bistånd för att köpa en säng till en vuxen. Du fick det beviljat för ett år sedan. Därför kan du inte få det nu igen.

Ej kommit på besök för planering, ej avhörd, svarar ej i telefon, besvarar ej brev.

Du har inte kommit på besöket vi hade bokat för att planera din utbildning/ditt arbetssökande/ditt xxxxx. Du har inte ringt eller skrivit till oss, och du har inte svarat när vi har ringt eller skrivit.

Kontoutdrag och hyresavi saknas trots påminnelse.

Du har inte lämnat in kontoutdrag för dina bankkonton, och inte räkningen på hyran. Vi har påmint dig den x x.

Under norm med 7000kr beräknat på inkomster men bilinnehav värd 12000 kr.

Din inkomst är 7 000 kronor lägre än vad du behöver, men du äger en bil som är värd 12 000 kronor. Vi bedömer att du kan sälja bilen och använda pengarna till dina kostnader.

Enda hinder ej innehar barnomsorgsplats p.g.a. ej sökt plats, barn 14 månader.

Ditt barn har ingen plats i förskolan, och du har inte sökt plats i tid. Barnet är 14 månader. För att ha rätt till bistånd ska du kunna börja arbeta när barnet fyller ett år.

Till toppen av sidan

Skriv enkelt och direkt

Skriv vem som gör vad, till exempel vi och du

Ursprunglig: Din ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd är handlagd. Beräkning skickas med detta brev. Utbetalning kommer att göras XX /XX 2015 till ditt bankkonto.

Förslag: Nu har vi bedömt din ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd. Du får beräkningen i detta brev. Du kommer att få utbetalningen den 30 maj 2015, till ditt bankkonto.

Undvik passiva verb som slutar med ”s”

Ursprunglig: För att ansökan ska kunna handläggas och rätten till ekonomiskt bistånd bedömas, behöver du lämna in följande: — Din ansökan kommer inte att handläggas förrän du lämnat in kompletteringen. Du riskerar att få avslag på grund av otillräckligt beslutsunderlag ifall komplettering inte lämnas in. När/om komplettering lämnas in görs en fortsatt bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd.

Förslag: Du behöver lämna in följande handlingar, för att vi ska kunna bedöma din rätt till ekonomiskt bistånd: xxxxx. Vi kan inte besluta om din ansökan förrän du har lämnat in dem. Om du inte lämnar in dem, riskerar du att få avslag. När du har lämnat in dem beslutar vi om din rätt till ekonomiskt bistånd.

Använd direkt tilltal och uppmaningar

Ursprunglig: Din ansökan ska lämnas in i god tid. Om du brukar få ditt beslut och eventuell utbetalning den 30:e i månaden ska ansökan lämnas in senast den 10:e. För att undvika begäran om kompletterande uppgifter och eventuella förseningar i handläggningen är det viktigt att alla handlingar finns med i din gröna ansökan och att den är fullständigt ifylld.

Förslag: Lämna din ansökan i god tid, senast den 10 om du brukar få ditt beslut den 30. Se till att du har lämnat med alla handlingar vi ber om. Annars kan det ta längre tid för oss att besluta, eftersom vi behöver påminna dig och vänta på resten av handlingarna.

Använd subjekten

Ursprunglig: Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd görs som regel en ekonomisk beräkning bakåt i tiden för att på så sätt utreda om man haft möjlighet att planera sin ekonomi utifrån den rådande situationen. Då sökanden sedan X varit medveten om att X framöver skulle kunna komma att stå utan inkomster anses det vara rimligt att X sparat en del av de medel sökanden fått under de senaste en, två, tre eller annat antal månader.

Förslag: När vi bedömer din rätt till ekonomiskt bistånd utreder vi bakåt i tiden, för att se om du har kunnat planera din ekonomi utifrån din situation. Eftersom du visste redan i maj 201x att du kanske skulle bli utan arbete, bedömer vi att det är rimligt att du skulle ha sparat en del av lönen de senaste månaderna.

Skriv med vardagligt språk, som du skulle förklara i mötet

Ursprunglig: Om en biståndssökande som utan att vara gift lever med en annan person under äktenskapsliknande förhållanden, det vill säga i ett samboförhållande, bedöms utifrån en likabehandlingsprincip behovet av bistånd med hänsyn till båda parternas ekonomiska förhållanden. Detta innebär att en sökande som är sammanboende, i likhet med en gift person, som regel inte ensam kan erhålla ekonomiskt bistånd utan att den andre partens ekonomi och möjligheter att sörja för den sökandes uppehälle först utretts. Detta innebär också att rätt till bistånd inte föreligger om inte de förutsättningar som nämns ovan uppfylls av båda parter.

Förslag: Du som är sambo eller gift förväntas hjälpa till och försörja din partner. Därför bedömer vi er som par, om ni söker ekonomiskt bistånd. Vi räknar ihop era inkomster och era behov. Ena personen i ett par har inte rätt till bistånd om inte båda har det.

Börja hos läsaren, med du kan

Ursprunglig: I de fall där orsaken till ansökan är att sökanden avvaktar beslut eller utbetalning av ersättning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan ekonomiskt bistånd beviljas som förskott på denna utbetalning. I sådana fall görs en framställan. När ärendet sedan har behandlats utbetalas först den del av förmånen som motsvarar den summa sökanden beviljats i ekonomiskt bistånd till Stadsområdesförvaltning XXX. Därefter betalas resterande summa ut till den sökande. Sådan framställan medför inga räntekostnader och avser aldrig mer än vad den sökande har erhållit i ekonomiskt bistånd från Stadsområdesförvaltning Innerstaden.

Förslag: Du kan få bistånd som förskott, om du väntar på ett beslut eller en utbetalning från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Då får du fylla i en framställan där du berättar hur mycket du kommer att få från dem. I förskott kan du bara få så mycket som man får i ekonomiskt bistånd, även om du sedan får mer av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. När de är klara med ärendet betalar de tillbaka förskottet till oss. Sedan betalar de resten direkt till dig, om du ska få mer av dem.

Byt ut riskabla ord

Ursprunglig: I väntan på att du erbjuds en lämplig arbetsmarknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen hänvisas du till aktiviteter vid XX och du förväntas följa din planering med XX. Eventuell frånvaro ska styrkas med läkarintyg av vilket det ska framkomma specifika hinder att delta i de aktiviteter som XX erbjuder. Syftet med den kompetenshöjande verksamheten vid XX är att underlätta för dig att inom en snar framtid bli självförsörjande. Närvaro är en förutsättning för att rätt till bistånd ska kunna föreligga i samband med en eventuell kommande ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du väljer att inte delta i verksamheten vid XX riskerar du att meddelas avslag, då du inte anses bidra till din försörjning.

Förslag: Tills Arbetsförmedlingen ger dig en plan, ska du gå på XX. Där kan du få hjälp att hitta ett jobb. Du kan till exempel … Du ska gå dit varje dag, för att vi ska kunna betala ut försörjningsstödet. Vad händer om jag inte kan gå dit en dag? Om du inte kan gå dit en dag, ska du ringa och berätta varför. Kanske om du har arbete eller anställningsintervju, blir sjuk eller måste vårda ett sjukt barn. Om du blir sjuk ska du gå till läkaren samma dag och få ett intyg om att du är sjuk. Skicka intyget till oss senast x x.

Till toppen av sidan

Ha mallade svar på vanliga och upprörda frågor

Ha gärna trevliga mallade svar på vanliga frågor, och även på olika upprörda frågor. Ta stöd av hur ni brukar svara muntligt på sådana frågor.

Exempel på frågor:

Kan jag få socialbidrag?

Vad behöver jag göra?

När får jag pengarna?

Hur lång tid kan det ta innan jag får mitt beslut?

Kan jag få pengar för en dammsugare?

Får jag också en dammsugare? Min granne fick det.

Kan jag åka utomlands?

Kan jag få träffa dig?

Kan jag få prata med din chef? Jag vill byta handläggare.

Har du egna barn?

Har du verkligen förstått hur det är för mig?

Vad ska jag göra nu då, när jag inte kan få hjälp av er?

Hur ska jag klara att betala min hyra nu då?

Ska jag råna en bank nu då eller?

Till toppen av sidan

Förslag på mallar för brev om försörjningsstöd

Hjälp oss gärna att utveckla våra tips, råd och mallar för socialtjänsttexter. Vad fungerar bra och inte? Vi blir mycket tacksamma för återkoppling via kontaktformuläret:

  • Du får råd om skrivarbete och texter, ett par gånger om året.
  • Tack för att du intygar att du är en människa – då får vi inte så mycket skräppost!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.